Đang Online: 1
   

Đăng nhập | Đăng ký
 
 

PHỎNG VẤN VÒNG CUỐI PRODUCTION ASSOCIATES VÀ MERCHANDISE ASSOCIATES 2018

 
Ngày đăng: 28-06-2018      Lượt xem: 862
 
 PHỎNG VẤN VÒNG CUỐI PRODUCTION ASSOCIATES VÀ MERCHANDISE ASSOCIATES

PRODUCTION ASSOCIATES & MERCHANDISE ASSOCIATES FINAL INTERVIEW

 

Công ty luôn quan tâm tới nguồn nhân lực tương lai. Để đáp ứng cho sự phát triển nhanh chóng trong thời gian tới, ban lãnh đạo công ty chú trọng phát triển nguồn nhân lực, trong đó có hoạt động tuyển dụng Associates.

Our company always care about the human resource in the future. To catch up the fast development, our management team focus on human resource development, including Associates recruitment activities.

Quá trình tuyển dụng Associates gồm 03 vòng: vòng phỏng vấn trực tiếp tại trường đại học, vòng làm bài kiểm tra online và vòng cuối cùng phỏng vấn tại Tinh Lợi. Ban lãnh đạo đã lựa chọn được các ứng viên phù hợp cho vị trí Production Associates & Merchandise Associates.

Associates recruitment process include 03 rounds: face to face interview at University, Harrison Assessment online testing and final interview at Regent. Our management team chose the suitable candidates for Production Associates & Merchandise Associates.

Dưới đây là một số hình ảnh của vòng phỏng vấn cuối cùng.

Below is some picture of final interview.

style=border: 

style=border: 

Hình ảnh ứng viên/ Candidates image

style=border:  

Ban giám khảo / Judgment team

style=border:  

Ứng viên thuyết trình / Candidates presentation

style=border:  

Ứng viên chơi trò chơi quản lý/ Candidates in the Management game

style=border: 

style=border: 

style=border: 

style=border: 

 

Ứng viên đi tham quan Côn Sơn/ Outing at Con Son

Hình ảnh các bạn Assocaites được lựa chọn/ Choosen candidates for Associates program

style=border: 

style=border: 

Anh Nguyen Mai - HUST - MA

Quang Nguyen Duy Mai - FTU - MA

 

style=border: 

style=border: 

style=border: 

Thach Pham Ngoc - DUT - PA

Phong Trang Su - HUST - PA

Thanh Nguyen Cong - KUJ - PA

Tác giả: Công Thành
 
Thư viện ảnh
Videos