Đang Online: 1
   

Đăng nhập | Đăng ký
 
 

May Tinh Lợi đạt chứng nhận tiêu chuẩn quốc tế ISO 14001:2015

 
Ngày đăng: 16-10-2018      Lượt xem: 518
 
 May Tinh Lợi đạt chứng nhận tiêu chuẩn quốc tế ISO 14001:2015

Regent got the ISO 14000:2015 certified by BSI

Với việc liên tục triển khai thành công và hiệu quả hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn quốc tế, May Tinh Lợi là một trong những doanh nghiệp đi đầu đạt được chứng nhận tiêu chuẩn quốc tế ISO 14001:2015 của BSI vào tháng 9/2018.

By continuously implementing the environment management system successfully and effectively according to international standard, Regent is one of the leading companies achieving ISO 14001: 2015 certified by BSI in September, 2018.

style=border: 

style=border: 

 

style=border: 

May Tinh Lợi – Doanh nghiệp bảo vệ môi trường

Regent Garment Factory Limited - Environment protection company

ISO 14001 là tiêu chuẩn chung đầu tiên về quản lý môi trường được thừa nhận trên toàn thế giới. Tiêu chuẩn này giúp Doanh nghiệp xác định các khía cạnh môi trường trong nhà máy- những rủi ro và cơ hội, từ đó đưa ra những biện pháp quản lý hiệu quả, đóng góp cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp và bảo vệ môi trường.

ISO 14001 is the international standard that specifies requirements for an environmental management system (EMS). It helps the company identify Environmental Aspects – Risks and Opportunities, from that the company builds effective management measures which contributes to sustainable development of the company and environmental protection as well.

 

style=border: 

Đạt được chứng nhận ISO 14001:2015 như một sự khẳng định về uy tín và trách nhiệm của May Tinh Lợi đối với Môi trường và cộng đồng, dựa trên những giá trị cốt lõi theo định hướng của tập đoàn Crystal như:

-    Liên tục đổi mới

-    Làm khách hàng hài lòng

-    Chất lượng là hàng đầu

-    Cam kết tăng trưởng

-    Sự phát triển không biên giới

Achieved the ISO 14001: 2015 certification as an affirmation of the prestige and responsibility of Regent to the community, based on the core values oriented by the Crystal Group as:

- Embrace Innovation

- Live Quality

- Delight our customer

- Deliver bottom line results

- Boundaryless enterprise

 

style=border:

Tác giả: Công Thành
 
Thư viện ảnh
Videos